40 DAGEN VOOR HET LEVEN

Het begin van het einde van abortus

Een schakel in de gebedsketting.

 

Een gebedsketting van 40 dagen telt 960 schakels van één uur gebed. Via onze website www.40dagenvoorhetleven.be kan men zich op de gebedskalender inschrijven om een of meer uren te bidden voor de bescherming van het ongeboren leven en voor het einde van abortus. Men kan zich ook uitschrijven als om een of andere reden (zoals ziekte) het niet mogelijk is om te bidden. Gelieve dit zo snel mogelijk te doen, zodat iemand anders zich in jouw plaats kan engageren. 

1. WAT IS BIDDEN?

 

Voor mensen onder elkaar en die elkaar graag zien, is spreken met elkaar belangrijk. Zonder met elkaar te praten wordt een relatie kil of gaat ze dood. Voor wie een relatie heeft met God is het niet anders. Bidden is een dialoog, een gesprek tussen de mens en God. Voor christenen is God een persoon die letterlijk ergens woont in een verre hemel. Maar Hij is niet zoals een mens, Hij is anders, Hij is onzichtbaar, Hij is oneindig goed en machtig. Die onzichtbare God, die de oorsprong is van al wat bestaat, is héél nabij en betrokken bij ons mensen. In Jezus, Zijn Zoon, is God letterlijk onder ons gekomen. In Jezus heeft God een naam en een gezicht gekregen. Als we dus te weten willen komen wie God eigenlijk is, moeten we kijken en luisteren naar Jezus. Hij onthult God in woord en daad, in zijn handel en wandel, als een liefhebbende Vader, een Vader die tegelijk ook als een moeder is die ontzettend veel om ons geeft. Elke mens is kostbaar voor God en is door Hem geliefd. God is degene die alles en allen omvat en overspant. Hij omgeeft ons en onze wereld, als een onmetelijke regenboog van zorg. 

2. WAAROM BIDDEN?

 

Net zoals men terecht kan bij een persoon die je ten volle vertrouwt, kan men ook bij God terecht. God IS liefde, Hij laat ons nooit in de steek, ook al lijkt dat soms niet zo. Je kan twee dingen doen: je kan voor een verzoek bidden of je kan voor iets danken. Dat kan in één en hetzelfde gebed, of in verschillende gebeden. In een gebed kan je God bijvoorbeeld vertellen wat je dwarszit, waar je verdrietig of boos om bent, maar ook waar je gelukkig mee bent. Je kan ‘standaard’ opgemaakte gebeden bidden, maar je kan ook gewoon vertellen wat je te vertellen hebt. Het lijkt misschien alsof bidden niet nodig is, maar mensen die niet bidden raken hoe langer hoe meer van God verwijderd. Mensen blijven mensen en denken vaak dat ze alles zelf kunnen oplossen. Maar uiteindelijk komt men er dan toch achter dat dat niet het geval is. Zonder God is de mens hulpeloos en verloren.

3. HOE BIDDEN?

 

Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer,

sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is

en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.’ (Matteüs 6:6)

 

Dit vers geeft raad over hoe wij best bidden. Bidden is converseren met God, er op vertrouwend dat God onze gebeden zal verhoren. Bidden hoeft niet ‘zichtbaar’ naar de buitenwereld toe te gebeuren. Ingetogen en nederig gebed behaagt God meer dan bidden met veel omhaal. Daarmee vermijden we ook dat mensen die verbonden zijn met een abortuscentrum zich aangevallen zouden voelen en bepaalde maatregelen zouden nemen. 

 

’40 DAGEN VOOR HET LEVEN’ is dus in de eerste plaats een gebedsactie met als doel een einde te maken aan abortus met de hulp van God. Het is niet de bedoeling er een counseling-actie van te maken. Dat is een heel andere soort van actie die vaak heel gevoelig ligt en met kennis van zaken dient aangepakt te worden. Enkel mensen die ervaring hebben en weten hoe ze zoiets moeten aanpakken, kunnen hun gebed combineren met counseling.

4. WAAR BIDDEN? 

 

Mensen die in de buurt van een abortuscentrum wonen, kunnen daar (liefst onopvallend) bidden (bijvoorbeeld in een wagen voor een abortuscentrum bij slecht weer). Maar ook een kerk of de gebedsplaats van je gebedsgroep zijn goede locaties. In de nachtelijke uren is het waarschijnlijk meest aangewezen om thuis te bidden. Eén zaak is zeker: waar men ook bidt, God die in het verborgene ziet, zal het ons vergelden. Hieronder een lijst van de abortuscentra in België en Nederland.

 

ABORTUSCENTRA IN BELGIË EN NEDERLAND

BELGIË:

– LUNA ABORTUSCENTRUM ANTWERPEN – Fr. Rooseveltplaats 12 - 4e verdieping – 2060 Antwerpen

– VUB DILEMMA – Waversesteenweg 1055 – 1160 Brussel

– LUNA ABORTUSCENTRUM GENT – Lieven De Winnestraat 65/001 – 9000 Gent

– LUNA ABORTUSCENTRUM HASSELT – Gouverneur Roppesingel 81 – 3500 Hasselt

– LUNA ABORTUSCENTRUM OOSTENDE – Prinses Stefanieplein 19 – 8400 Oostende

– LABYRINT – ZNA SINT-ERASMUS – Luitenant Lippenslaan 55 – 2140 Borgerhout

– ABORTUSCENTRUM LOKEREN – Durmelaan 82 – 9160 Lokeren

 

NEDERLAND:

– ABORTUS KLINIEK ALMERE – Louis Armstrongweg 88 – 1311 RL Almere

– ABORTUSKLINIEK AMSTERDAM – Sarphatistraat 620 – 1018 AV Amsterdam

– MILDRED CLINICS – Sonsbeeksingel 29-31 – 6814 AB Arnhem

– MILDRED CLINICS, LOCATIE ARNHEM – Sonsbeeksingel 29-31 – 6814 AB Arnhem

– ABORTUSKLINIEK DEN HAAG – Van Beverningkstraat 134 – 2582 VL Den Haag

– MILDRED CLINICS, LOCATIE EINDHOVEN – Jan van Schoonvorststraat 22-24 – 5611 PK Eindhoven

– EMMAKLINIEK – Emmastraat 186 – 7513 BG Enschede

– CENTRUM VOOR SEKSUELE GEZONDHEID NOORD NEDERLAND – Radesingel 11 – 9711 ED Groningen

– BEAHUIS EN BLOEMENHOVEKLINIEK – Herenweg 211-215 – 2106 MJ Heemstede

– GYNAIKON KLINIEKEN ROERMOND – Bredeweg 239 – 6043 GA Roermond

– GYNAIKON KLINIEKEN ROTTERDAM – Strevelsweg 700 – 3083 AS Rotterdam

– VROUWEN MEDISCH CENTRUM – Prins Bernhardstraat 1- 5211 HA ‘s-Hertogenbosch

– MILDRED CLINICS ‘S-HERTOGENBOSCH – Palmboomstraat 127 – 5213 VG ‘s-Hertogenbosch

– VRELINGHUIS – Biltstraat 397 423 – 3572 AV Utrecht

– ABORTUSKLINIEK STIMEZO ZWOLLE – Oosterlaan 14 – 8011 GC Zwolle

5.WELKE GEBEDEN BIDDEN?

 

Een heel uur lang toegewijd bidden

is een hele opdracht, vooral als men (nog)

niet de gewoonte heeft om te bidden.

 

Hieronder een aantal ‘suggesties’

en handleidingen van gebeden.

1. GEBED VOOR HET LEVEN

 

'O God, Vader en Schepper van menselijk leven,

geef dat wij nooit ontmoedigd raken

als wij die zeer kostbare gave tot het uiterste verdedigen,

vanaf het wonder van de conceptie

tot de geestelijke rust van een natuurlijke dood.

Breng ons in herinnering dat wij zonder U machteloos zijn,

en dat wat wij doen voor de minsten,

vooral voor de hulpeloze ongeborenen die U zo lief zijn,

wij in feite doen voor Uw Zoon,

die leeft en werkt in ons en door ons.

Bescherm ons tegen de boosheid en de listen van de duivel,

‘een moordenaar en een leugenaar vanaf het begin’.

Moge de Heilige Geest ons pad dagelijks verlichten!

Amen.'

 

Allerheiligste Hart van Jezus, 

Ontferm U over ons. (3x)

2. DE GEWONE ROZENKRANS

 

De rozenkrans bestaat uit 4 rozenhoedjes. Een rozenhoedje is één maal de hele ketting bidden. Als je de hele rozenkrans wil bidden, bid je dus 4x de ketting rond. Bij ieder ‘tientje’ van de rozenkrans overdenk je een ‘mysterie’. Deze mysteries zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop de genade van God zichtbaar wordt.

 

Van oudsher zijn de mysteries ingedeeld in drie soorten: de blijde, de droevige, en de glorievolle mysteries. Paus Johannes Paulus II heeft hieraan nog een vierde soort toegevoegd, de lichtende mysteries, die gaan over het openbare leven van Jezus.

 

De blijde mysteries
1. De boodschap van de engel Gabriël aan Maria.
2. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.
3. De geboorte van Jezus.
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. De terugvinding van Jezus in de tempel.

De droevige mysteries
1. De doodsstrijd van Jezus in de Hof van Olijven.
2. De geseling van Jezus.
3. De doornenkroning van Jezus.
4. De kruisdraging van Jezus.
5. De kruisiging en de kruisdood van Jezus.

De glorievolle mysteries
1. De verrijzenis van Jezus.
2. De hemelvaart van Jezus.
3. De nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen.
4. De ten hemel opneming van Maria.
5. De kroning van Maria in de hemel gekroond.

De lichtende mysteries
1. Het doopsel van Jezus in de Jordaan.
2. De zelfopenbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.
4. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
5. De instelling door Jezus van de Eucharistie.

 

Hoe de rozenkrans bidden?

 

Begin met: In de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.

1. Gevolgd door de geloofsbelijdenis:

'Ik geloof in God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgestegen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 

Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven.

Amen.'

 

2. Bij de eerste losse kraal bid je:

 

het ‘Eer aan de Vader’:

 

'Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd,

en in de eeuwen der eeuwen.

Amen.'

 

het ‘Gebed van de engel te Fatima’:

 

'O, mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,

behoed ons voor het vuur van de hel,

neem in Uw paradijs alle zielen op, vooral diegenen

die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

Amen.'

gevolgd door een ‘Onze Vader’:

 

'Onze Vader,

die in de hemelen zijt,

geheiligd zij uw naam,

uw Rijk kome,

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

Amen.'

 

3. Op de eerste van het groepje van 3 kralen bid je het volgende:

 

Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader, 

gevolgd door een ‘Wees gegroet’:

 

‘Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met U,        
gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bidt voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Amen.'

 

4. Op de tweede kraal (van de 3) bid je het volgende:

 

Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon, 

gevolgd door een ‘Wees gegroet... .'

5. Op de derde kraal (van de 3) bid je het volgende:

 

Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest,
gevolgd door een ‘Wees gegroet... .'

6. Bij de losse kraal bid je:

 

‘Eer aan de Vader’, gevolgd door het ‘Onze Vader’.

Je noemt het eerste geheim, met daarbij een eigen gebedsintentie.

7. Op de eerste 10 kralen bid je: 

 

10 x een ‘Wees gegroet... .'

8. Op de losse kraal bid je: 

 

Het ‘Eer aan de Vader’, het ‘Gebed van de engel te Fatima’, gevolgd door één ‘Onze Vader’.

Noem dan het tweede geheim en een eigen gebedsintentie.

9. Op de tweede 10 kralen bid je: 

 

10 x een ‘Wees gegroet... .'

10. Op de losse kraal bid je: 

 

Het ‘Eer aan de Vader’, het ‘Gebed van de engel te Fatima’, gevolgd door één ‘Onze Vader’.

Noem dan het derde geheim en een eigen gebedsintentie.

11. Op de derde 10 kralen bid je: 

 

10 x een ‘Wees gegroet... .'

12. Op de losse kraal bid je:

 

Het ‘Eer aan de Vader’, het ‘Gebed van de engel te Fatima’, gevolgd door één ‘Onze Vader’.

Noem dan het vierde geheim en een eigen gebedsintentie.

13. Op de vierde 10 kralen bid je: 

 

10 x een ‘Wees gegroet... .'

14. Op de losse kraal bid je:

 

Het ‘Eer aan de Vader’, het ‘Gebed van de engel te Fatima’, gevolgd door één ‘Onze Vader’.

Noem dan het vijfde geheim en een eigen gebedsintentie.

15. Op de vijfde 10 kralen bid je: 

 

10 x een ‘Wees gegroet... .'

16. Sluit af met: 

 

Het ‘Eer aan de Vader’, het ‘Gebed van de engel te Fatima’, en een kruisteken.

 

Je hebt nu één rozenhoedje gebeden. Je kan dit nu herhalen met de volgende vijf mysteries. Meestal worden eerst de blijde, dan de lichtende, vervolgens de droevige en dan de glorievolle geheimen gebeden.

3. DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

 

Jezus gaf dit gebed aan Zuster Faustina met de volgende belofte: 

 

“Dit gebed geef Ik u om de Toorn van God te bedaren. O, hoe groot zijn de genaden, die Ik zal schenken aan hem, die deze Rozenkrans bidt. Bidt hem zoals Ik hem u geleerd heb. Mijn Barmhartigheid zal hem, die hem bidt, omhullen en beschermen gedurende zijn leven en vooral in het uur van de dood. Priesters moeten hem de zondaars aanbevelen als een laatste middel ter zaligheid. Ik wil, dat heel de wereld Mijn Barmhartigheid zal kennen. Ongehoorde genaden zal Ik schenken aan hen, die op Mijn Barmhartigheid vertrouwen.” 

1. De volgende gebeden worden op een gewone rozenkrans gezegd:

 

Eerst de Geloofsbelijdenis, een Onze Vader en een Weesgegroet:

 

‘Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde, 
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, 
Die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven, en begraven, 
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, 
Die opgevaren is ten Hemel en zit aan de rechterhand van God Zijn Almachtige Vader, 
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de Heilige Katholieke Kerk, 

de gemeenschap van de Heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven.

Amen.'

‘Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
geheiligd zij Uw naam, 
Uw rijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en leidt ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. 

Amen.'

‘Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met U,        
gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bidt voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. 

Amen.'
 

2. Vervolgens op de losse kralen… 

 

‘Eeuwige Vader, ik offer U op het lichaam en het bloed, de ziel en de Godheid

van Uw welbeminde Zoon, Onze Heer Jezus Christus,

voor onze zonden en die van de gehele wereld.'

 

… en op de kleine kralen:
 

‘Door het smartelijk lijden van Uw Zoon,

heb medelijden met ons en met geheel de wereld.'

 

3. Bidt tot slot driemaal: 

‘Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God,

heb medelijden met ons en met geheel de wereld.'

 

4. Herhaal punt 1 tot en met punt 3 nog viermaal, dus vijfmaal in totaal.

 

5. Eindig met:

 

‘Zeer Barmhartige Jezus,

steeds geneigd tot erbarmen en vergiffenis,

zie niet naar onze zonden,

doch naar het vertrouwen dat wij stellen

in Uw oneindige Goedheid.

Verleen ons toegang tot Uw Barmhartig Hart,

zonder ooit iemand te verstoten.

Zo bidden wij U,

met de Vader en de Heilige Geest verenigd.

Amen.'

4. HET ANGELUS

 

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.   

‘Weesgegroet Maria….'

 

Zie de dienstmaagd des Heren,
Mij geschiede naar uw woord.   
‘Weesgegroet Maria….'

 

En het Woord is vlees geworden,
en het heeft onder ons gewoond.   
‘Weesgegroet Maria….'

 

Bid voor ons, Heilige Moeder Gods,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden:

 

‘Wij bidden U, Heer, stort uw genade in onze harten,

opdat wij die door de boodschap van de engel

de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben,

door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de glorie van de verrijzenis.

Door dezelfde Christus onze Heer.
Amen.'

5. GEBED NA HET ANGELUS

 

'Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid,

ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot U verzuchten wij,
klagend en wenend in dit tranendal.
Welaan dan, onze Middelares,
sla uw barmhartige ogen op ons.
En toon ons, na deze ballingschap, Jezus,
de gezegende vrucht van uw lichaam.
O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons, Heilige Moeder Gods,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.'

 

Laten wij bidden:
 

‘God, onze toevlucht en onze kracht,

zie genadig neder op het volk dat tot U smeekt;

en, door de voorspraak van de glorierijke en onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria,

van de heilige Jozef haar Bruidegom,

van uw heilige apostelen Petrus en Paulus, en van alle heiligen,

verhoor barmhartig en goedgunstig de gebeden die wij storten voor de bekering van de zondaren,

voor de vrijheid en de verheffing van onze Moeder de heilige Kerk.

Door dezelfde Christus onze Heer.
Amen.'

6. GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAËL

 

‘Heilige Aartsengel Michaël,
verdedig ons in de strijd;
wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig;
en Gij, Vorst van de hemelse legermacht,
drijf satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld ronddwalen,
door de Goddelijke kracht in de hel terug.
Amen.'

7. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST

 

'Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.'

 

Laat ons bidden.

 

'God, door uw heilige Geest
hebt Gij uw Licht geschonken
aan hen die geloven.
Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest
om al wat goed is te kennen
en ons voor altijd over zijn bijstand te verheugen.
Door Christus onze Heer.
Amen.'

8. GEBED TOT DE HEILIGE COLETA (Voor zwangere vrouwen)

 

‘Heilige Coleta,
toen u nog op aarde vertoefde
en het leven van elk mensenkind u heilig was,
geboren of nog gedragen in moeder’s schoot,
toen kwamen ontelbare moeders
u smeken om gebed,
om zegen over het leven
dat groeide aan hun hart.
En, bij de barensweeën
ervaarden ze uw hulp.
De zuiverheid van uw voorspraak
werd levenskracht
voor het pasgeboren kind
en… voor de moeder’.

 

‘Nu kom ik tot u,
Heilige Coleta,
met het kindje dat ik draag.
Bid voor mij en voor mijn kind.
Geef dat het geboren worde
gezond en gaaf en goed.
En bid de Heer dat het groeien moge
als kind van God.
Dat het doopsel het reinige
en het laat openbloeien
als een blij en vurig christen,
in onze moeder de Heilige Kerk’.

 

‘Help ons, Heilige Coleta,
een christelijke vader en moeder te zijn,
en dat ons kindje worde
een rijke gave voor ons en voor de wereld,
en dat het in eeuwige vreugde
de Drieëne God, Gever van het leven,
moge aanschouwen voor altijd.

Amen.'

De uren die het moeilijkste ingevuld zullen raken, zijn de nachtelijke uren.

Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn om ook 's nachts een uurtje te bidden of om ontbrekende schakels van de gebedsketting op te vullen.

9. Noveengebed tot de Heilige Jozef

 

Jezus, Maria, Jozef,

wij groeten U met alle engelen en heiligen.

Wil voor ons ten beste spreken,

bij de hemelse Vader,

en ook voor alle mensen,

die vertrouwvol  hun gebed tot U richten.

Bid met ons mee het krachtvol gebed,

dat Jezus zelf aan de apostelen eens leerde.

Aangemoedigd door Jezus woorden :

"Alles wat ge de Vader in Mijn naam zult vragen,

Hij zal het u geven ".

Vragen wij U nu, hemelse Vader,

met Jezus en in Jezus Naam,

met Maria en Jozef de gunsten

Welke wij zo vurig verlangen...(uw intenties)…..

 

Onze Vader, die in de hemel zijt……..

Eer aan de Vader.………………………..

 

Jezus, Maria, Jozef

wij geven u ons hart, onze geest en ons leven.

Jezus, Maria, Jozef

sta ons bij in onze doodstrijd.

Jezus, Maria, Jozef,

laat ons vreedzaam

in Uw heilig gezelschap sterven.

10. Gebed voor het leven van paus Johannes Paulus 2

 

O Maria,

dageraad van de nieuwe wereld,

Moeder van de levenden,

U vertrouwen wij de zaak van het leven toe.

 

O Moeder, zie neer op het grote aantal kinderen

die niet geboren mogen worden,

armen die het moeilijk hebben om te leven,

mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van bruut geweld,

ouderen en zieken die gedood worden uit onverschilligheid

of uit zogenaamd medelijden.

 

Geef dat allen die geloven in Uw Zoon

het Evangelie van het leven verkondigen

met oprechtheid en liefde

aan de mensen van onze tijd.

 

Verkrijg voor hen de genade dat Evangelie te aanvaarden

als een steeds nieuw geschenk,

de vreugde om het te vieren,

dankbaar, hun leven lang,

en de moed om er resoluut van te getuigen,

om samen met alle mensen van goede wil

de beschaving van de waarheid en de liefde op te bouwen

tot lof en eer van God,

de Schepper en Vriend van het leven.

 

 

 

Paus Johannes Paulus 2                                 

11. Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid

 

Uit het dagboek van zuster Faustina:

 

“Jezus beval me deze noveen neer te schrijven
en te bidden gedurende de negen dagen die
aan het feest van de Goddelijke Barmhartigheid
voorafgaan. Ze moet op Goede Vrijdag begonnen
worden. ‘Gedurende deze noveen,’ zei Jezus,
‘geef Ik genaden van allerlei aard. Ik wens dat je
gedurende negen dagen de zielen naar de bron
van Mijn Barmhartigheid leidt, opdat ze daar
kracht en verfrissing zouden putten, alsmede alle
genaden die ze nodig hebben om de moeilijkheden
te overwinnen in het leven en bijzonder in het
uur van de dood. Elke dag zul je Mij een andere
groep zielen toevoeren en ze in de oceaan van
Mijn Barmhartigheid onderdompelen. Ik zal dan
deze zielen in het huis van Mijn Vader voeren. Je
zult deze opgave gedurende uw leven en in de
eeuwigheid vervullen. Ik van mijn kant zal de zielen,
die je tot de bron van Mijn Barmhartigheid geleidt,
niets weigeren. Dagelijks smeek je door Mijn
smartelijk lijden de genaden van Mijn Vader voor
deze zielen af.’ Ik antwoordde: ‘Jezus, hoe moet ik
deze noveen bidden? Welke zielen wilt Je dat ik bij
voorrang tot Uw Barmhartigheid voer?’ ‘Ik zal het
u op de verschillende dagen mededelen,’ was het
antwoord.”

 

Vandaar dat op Goede Vrijdag met de noveen
wordt begonnen, maar je kunt ze ook op elk
moment van het jaar houden. De Heer wil
dat daartoe de rozenkrans van de Goddelijke
Barmhartigheid dagelijks gebeden wordt en wel
voor de intenties, die Hijzelf aan zuster Faustina gaf.

 

ZEVENDE DAG
Jezus zegt: “Breng vandaag bij mij de zielen
die mijn barmhartigheid bijzonder vereren
en verheerlijken. Deze zielen delen het meest
in mijn lijden en dringen het diepste door in
mijn geest. Als levende afbeeldingen van mijn
barmhartig Hart zullen zij in het hiernamaals
met een bijzondere glans schitteren. Geen van
hen zal in het vuur van de hel terechtkomen. In
het uur van de dood zal Ik allen bijstaan.”

 

Bidden wij voor degenen, die Gods barmhartigheid
bijzonder vereren en verheerlijken op voorspraak
van de Moeder van Barmhartigheid.

Goede Jezus, uw Hart stroomt over van
Barmhartige liefde. Laat alle apostelen van
uw barmhartigheid zich veilig weten in uw
bescherming. Sterk hun vertrouwen op uw
almachtige hulp in alle lijden en beproevingen,
die zij op zich nemen om in de vereniging met
U van de hemelse Vader onafgebroken genade
en barmhartigheid voor de hele mensheid te
verkrijgen. Geef dat zij nooit verflauwen in hun
ijver. Wees voor hen in het uur van de dood geen
rechter, maar de barmhartige Verlosser.

 

Onze Vader

Wees gegroet

Eer aan de Vader

Eeuwige Vader, zie genadig neer op de zielen, die
uw ondoorgrondelijke barmhartigheid bijzonder
vereren en verheerlijken. In de trouwe navolging
van uw Zoon doen zij vol overgave hun best
getuigen te zijn van uw barmhartigheid. Ontsteek
in hen een steeds grotere liefde en schenk hun
een grenzeloos vertrouwen in uw goedheid, zodat
zij tijdens hun leven de belofte van de Verlosser
verkrijgen. Laat hun in het uur van de dood heel
bijzonder de bescherming van uw barmhartigheid
ervaren. Amen.

Onder uw bescherming ...

 

Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Onze Vader

Weesgegroet

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige
Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

 

Op de losse kralen:
A Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en
Bloed, de Ziel en de Godheid van uw welbeminde
Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van
onze zonden en die van de hele wereld.

 

Op de tien kralen:
V Omwille van zijn smartelijk lijden,
A wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

 

Tot slot drie keer:
A Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke,
ontferm U over ons en over de hele wereld.