40 DAGEN VOOR HET LEVEN

Het begin van het einde van abortus

* Het getal 40 bestaat uit de getallen 4 (mens/wereld) en het getal 10 (volledigheid). Vier is het getal van de schepping, van onze wandel op aarde en daarom ook van het menselijk falen (denk o.a. aan de vier winden van de hemel; en aan het boek Numeri, het vierde boek van de Pentateuch, dat verslag doet van de woestijnreis). Tien is bij uitstek het getal van de verantwoordelijkheid (denk aan de tien geboden). Het getal veertig spreekt dus van de verantwoordelijkheid van het schepsel tegenover de Schepper en Wetgever. Een volk, een mens moet soms tot het uiterste gaan in zijn beproeving, om zijn levensroeping te ontdekken en daarvoor (opnieuw) te worden toegerust. Vandaar ook de 40-daagse vastentijd vóór Pasen, een tijd van inkeer en grondige bezinning op de weg van Jezus. Kennelijk staat dus de gedachte aan een bepaalde afgesloten periode, waarin God de mens beproeft om te zien of hij beantwoordt aan zijn verantwoordelijkheid, bij dit getal op de voorgrond.

 

* Elia, de vermoeide profeet, werd een ander mens nadat hij had gegeten van de spijs die God hem gaf. Hij lag niet meer hulpeloos neer, maar voelde zich in staat om weer op reis te gaan. Het voedsel van bóven had inderdaad een geweldige kracht. Elia ging ‘door de kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot aan het gebergte Gods, de Horeb’ (1 Kon. 19:8).

 

* Mozes verliet de pracht van het Egyptische hof om bij zijn broeders in de verdrukking te zijn (Exo 2:11). Hij verbleef veertig jaar lang in afzondering in Midian, om innerlijk te worden veranderd. Hij werd herder, een naar Egyptische maatstaven verachtelijke positie. "Want al wat schaapherder is, is voor de Egyptenaren een gruwel" (Gen. 46:34).

 

* Tijdens de zondvloed regende het veertig dagen en veertig nachten lang.

 

* Mozes werd veertig jaren in Egypte beproefd.

 

* Mozes verbleef 40 dagen op de berg Gods (Ex. 24:18; 34:28).

 

* Het volk Israël zwierf 2 x 40 jaren door de woestijn (Num. 14:33-34).

 

* De twaalf verspieders verkenden veertig dagen lang het beloofde land (Num.13:25).

 

* Goliath daagde het volk Israël 40 dagen lang uit.

 

* De opdracht voor de profeet Ezechiël om de ongerechtigheid van het huis van Juda te dragen (Ezech. 4:6).

 

* De stad Ninevé kreeg 40 dagen uitstel om berouw te betonen en zich te bekeren (Jona 3:4).

 

* Jezus werd 40 dagen verzocht in de woestijn (Matt. 4:2).

 

* Jezus verscheen elf maal gedurende de 40 dagen na zijn opstanding.

 

* De geselstraf bestond uit 40 slagen min 1.

 

* Vele koningen regeerden ook gedurende een tijdvak van veertig jaar (o.a. Saul, David, Salomo).

 

2. GEBED & VASTEN

 

Christus vertelde ons dat sommige demonen alleen door gebed en vasten kunnen worden verdreven.

Gebed en vasten gaan hand in hand.

Gebed houdt ons geworteld in het feit dat het ons verlangen is om Gods wil uit te voeren.

Vasten is een offer dat ons helpt onze eigen beperkingen te overstijgen met Gods hulp.

 

GEBED:
 

Elke dag gedurende de ’40 DAGEN VOOR HET LEVEN’ wordt aan deelnemers, parochies, families en gebedsgroepen gevraagd om samen te bidden met een specifiek doel: 

 


 

 

Zo kan het hele Lichaam van Christus zich focussen op dit gemeenschappelijk doel.

 

VASTEN:
 

Gelovige mensen worden ook uitgenodigd om gedurende 40 dagen te vasten voor het leven.

Wij geloven dat wanneer Gods volk vast met een gebroken, berouwvolle en verslagen geest,

onze hemelse Vader vanuit de hemel ons zal horen

en ons leven, onze kerken, onze gemeenschappen, ons land en onze wereld zal genezen.

4. SENSIBILISERING

 

Gedurende de ’40 DAGEN VOOR HET LEVEN’ roepen wij op

om de pro-life boodschap zoveel mogelijk te verspreiden via tijdschriften, via flyers, enzovoort.

Zo worden andere mensen langzaam betrokken bij de gebedsactie ’40 DAGEN VOOR HET LEVEN’

die als doel heeft abortus de wereld uit te helpen.

Ook scholen, parochies, gebedsgroepen, enzovoort worden opgeroepen

om actief mee te helpen aan deze sensibiliseringscampagne.

1. DOEL

 

 

 

 

 

 

’40 DAGEN VOOR HET LEVEN’ is een gecoördineerde 40-daagse campagne

die tot doel heeft abortus te bestrijden door middel van gebed en vasten.

Pro Vita doet beroep op alle mensen van goede wil om een ketting van gebed te verwezenlijken

gedurende 40 dagen, dat is: 960 uren.

ABORTUS UIT DE WERELD HELPEN

3. CONSTANTE WAKE

 

Het zichtbare middelpunt van ’40 DAGEN VOOR HET LEVEN’

is een gerichte, 40-daagse, non-stop, 24-uurs gebedswake

voor of in de buurt van een abortuscentrum in uw gemeenschap.

Maar ook als er geen abortus faciliteit bij jou in de buurt is,

kan je nog steeds meedoen aan de gebedsactie ’40 DAGEN VOOR HET LEVEN’

op een andere plaats zoals een kerk, een gebedsgroep, of gewoonweg thuis.

 

Het is een vredige en leerzame aanwezigheid.

Degenen die gehoor geven om aan deze 24-uur-per-dag gebedsactie deel te nemen,

sturen een krachtige boodschap naar de gemeenschap over de tragische realiteit van abortus.

Het is terzelfder tijd een oproep tot bekering voor degenen die in een abortuscentrum werken

en voor degenen die zo’n faciliteit op een of andere manier helpen of steunen.

5. HOE HET ALLEMAAL BEGON

 

Abortus is een tragedie van epidemische omvang, is momenteel de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld en kost naar schatting 40 miljoen mensenlevens per jaar.

 

Vier personen in Bryan / College Station, Texas, Amerika, besloten lokaal te beginnen met bidden.

 

In 1998 opende Planned Parenthood - niettegenstaande tegenstand van diverse kanten - een abortuscentrum in Bryan / College Station.

 

Elk jaar leek het doel om abortus in de Brazos-vallei te beëindigen verder weg. Maar vier leden van de ‘Brazos Valley Coalition for Life’ gaven de moed niet op en besloten in 2004 aan God te vragen hoe Hij wilde dat er een einde zou komen aan abortus in hun gemeenschap.

 

Tijdens een uur van gebed werden ze zich ervan bewust dat God in de heilsgeschiedenis vaak periodes van 40 dagen gebruikte om Zijn volk te transformeren. Gebaseerd op die vaststelling voelden de vier zich geroepen om een 40 dagen durende campagne van gebed en vasten te lanceren om abortus te beëindigen. Ze namen zich voor, desnoods zonder hulp van anderen, samen de volledige 40 dagen, de 960 uur, 24/24 uur te bidden. Ze noemden dit '40 Days for Life'.

 

De campagneresultaten overtroffen alle verwachtingen. In minder dan zes weken zorgden meer dan 1.000 nieuwe vrijwilligers ervoor dat alle 960 uur van de wake werd gebeden. Een huis-aan-huis campagne bereikte meer dan 25.000 huishoudens. De campagne haalde lokaal, provinciaal en nationaal het nieuws. En het lokale abortuscijfer daalde met 28 procent.

 

Het jaar daarop lanceerden ook andere gemeenschappen in de Verenigde Staten hun eigen campagnes: Houston in Texas, Dallas in Texas, Green Bay in Wisconsin, Kitsap County in Washington, Charlotte in North Carolina.

 

In 2007 kwam dan de allereerste nationaal gecoördineerde 40 Days for Life - campagne, verspreid over 89 steden in 33 staten. Het duurde niet lang voordat campagnes in alle 50 staten werden gehost.

 

En toen volgde de wereld. Honderden steden in tientallen landen op alle zes bevolkte continenten hebben nu '40 Days for Life' - campagnes georganiseerd. Heden doen plaatsen zoals Houston, Manhattan, Indianapolis, Toronto, Londen, Sydney, Mexico City, Kaapstad, Bogota, Moskou en Hong Kong solidair mee met deze gebedsactie. Veel culturen. Veel tijdzones. Veel talen. Maar één gemeenschappelijke taal van gebed.

 

Sinds 2007 melden de '40 Days for Life' deelnemers dat tijdens eencampagne meer dan 17.000 levens gered zijn van abortus. Dat is het soort impact dat een ACLU-woordvoerder ertoe bracht om '40 Days for Life' te omschrijven als "de grootste bedreiging voor de keuze".

 

Maar het zijn niet alleen mensenlevens die gered worden. Ook zielen worden voor God gewonnen. Tijdens de zesde '40 Days for Life' - campagne in Bryan / College Station veranderde Abby Johnson – toen Planned Parenthood's werknemer van het jaar - van gedachte over abortus, en wendde zich tot het '40 Days for Life' – team, waar ze uiteindelijk ook lid van werd. De film ‘Unplanned’ is een verfilming van haar leven.

 

Maar Abby Johnson is niet de enige. Minder dan een jaar later werd '40 Days for Life' ook georganiseerd in Sherman, Texas, waardoor Ramona Trevino haar baan als manager van Planned Parenthood opzegde. Deze twee Texaanse vrouwen behoren tot de meer dan 200 werknemers in een of andere abortusfaciliteit die zich gedurende een '40 Days for Life' gebedsactie bekeerd hebben en vervolgens hun baan opgezegd hebben.

 

'40 Days for Life' heeft wereldwijd bijgedragen aan de versterking van de pro-life bewegingen. Meer dan 100 abortuscentra (en talrijke doorverwijzingscentra) waar campagnes werden gehouden, hebben hun deuren voor altijd gesloten.

 

Met Gods genade wil de beweging doorgaan tot elk abortuscentrum voorgoed haar deuren sluit.

 

Pro Vita heeft in het najaar van 2020 besloten deze gebedsactie in het Nederlands aan te bieden. Niet alleen Vlaanderen wordt uitgenodigd om mee te doen, maar ook Nederland. Ons doel is: voldoende vrijwilligers vinden om een ketting van 960 uren gebed te vormen. Derhalve vragen wij aan alle gelovigen, gebedsgroepen, priesters,… solidair een of meer uren van de pro-life gebedsketting mee te bidden. Samen kunnen we mensenlevens redden en het onrecht van abortus uit de wereld helpen.

Gebedsactie om het onrecht van abortus te stoppen

6. HET GETAL 40 IN DE BIJBEL

 

 

Het getal 40 komt in de Bijbel

heel vaak voor.

 

Het is een tijdspanne

die God gebruikt

om de mens te testen

of te beproeven.

 

Hieronder wat meer uitleg

over de Bijbelse betekenis

van het getal 40.